Col·lecció Baròmetre

Baròmetre vol I

SOBREVIURE GENERACIONS
FACTORS D'ÈXIT
A LES EMPRESES FAMILIARS GIRONINES
I LA RELACIÓ AMB LES POLÍTIQUES
DE RECURSOS HUMANS

Baròmetre vol II

CONCICILACIÓ DE LA VIDA
PERSONAL - LABORAL - FAMILIAR
A EMPRESES GIRONINES

Baròmetre vol III

SITUACIÓ I PERSPECTIVES
ECONÒMIQUES DE L'EMPRESA
FAMILIAR A CATALUNYA (I)

Baròmetre vol IV

L'EMPRESA FAMILIAR A CATALUNYA:
UNA ANÀLISI DEL RISC ESTRUCTURAL