Girona, 27 de setembre de 2016
www.fundaciojaumecasademont.cat

mida del text   -a  +a


FacebookBases


Primera. Objecte de la Convocatòria
Les BEQUES EDUCAR MENJANT persegueixen l’aplicació, en el marc dels centres docents, de projectes de recerca, assaigs pedagògics o experiències didàctiques que reforcin el valor que té una educació alimentària i nutricional de qualitat per assolir uns hàbits de vida saludables.

Segona. Beneficiaris i requisits de les sol·licituds
Les BEQUES EDUCAR MENJANT s’adrecen al col·lectiu de mestres, professors i membres d’associacions de pares i mares d’alumnes dels ensenyaments d’infantil, primària i secundària de tots els centres educatius dels territoris de parla catalana. També, a les entitats educadores acreditades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana i per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
Les sol·licituds hauran de contenir un esbós del projecte en què es descriuran els seus objectius, els valors que pretén fomentar, la manera de transmetre’ls als alumnes i el centre educatiu (o centres) en el qual es durà a terme l’experiència. També, haurà de contenir una descripció de la despesa econòmica prevista.
Tindran prioritat els projectes inèdits i els que no hagin participat anteriorment en altres processos de selecció de les BEQUES EDUCAR MENJANT de la Fundació Jaume Casademont.
Només s’acceptarà un projecte per sol·licitant i convocatòria.

Tercera. Durada de les activitats
Les activitats consignades als projectes candidats hauran de tenir una durada d’un curs escolar.

Quarta. Formalització de les sol·licituds
La sol·licitud s’ha de fer a la Fundació Jaume Casademont, a través del seu portal www.fundaciojaumecasademont.cat, en l'apartat titulat Beques Educar Menjant.
El formulari de presentació de projectes per a les BEQUES EDUCAR MENJANT 2016-2017 romandrà actiu des de 15 de setembre de 2015 fins al 15 d’abril de 2016. Fora d’aquestes dates es rebutjaran els projectes que es rebin.
L’exemplar del projecte haurà d'adjuntar la fitxa de resum que us podreu descarregar aquí: http://www.fundaciojaumecasademont.cat/pdfs/FITXA.pdf
Cinquena. Criteris d’avaluació de les sol·licituds
La comissió de selecció tindrà en compte els projectes que persegueixin la creació d’espais per compartir i posar en valor les bones pràctiques alimentàries. Així mateix,  valorarà la reflexió sobre els grups d’aliments, les seves característiques o les receptes, per tal d’obrir escenaris d’aprenentatge, construcció i transmissió de coneixements entre l’escola, les famílies i les comunitats.
Es valorarà la innovació en l’enfocament teòric i en el marc d’aplicació; la solidesa de la bibliografia consultada i la possibilitat d’assolir uns resultats tangibles i mesurables. També, la transversalitat i la interdisciplinarietat de la proposta que es presenta.

Sisena. Comissió de selecció
La Comissió de Selecció la formen les persones següents:
Joan Roca                           Cuiner del Celler de Can Roca.
Jaume Pagès                     Mestre, president de l'Associació Catalana d'Anorèxia i Bulímia.   Conseller delegat d'Universia. Fundador i president de la Fundació Imatge i Autoestima.
Rosa M. Terradellas        Professora del departament de Pedagogia. Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.
Mercè Vilaseca                 Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Gemma Salvador             Dietista. Programa Alimentació i Nutrició. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Dolors Juvinyà                 Directora Càtedra de Salut de la Universitat de Girona i representant de DIPSALUT.
Tana Collados                  Coordinadora de Cuina i Alimentació de TV3, Co-directora del portal de gastronomia de la CCMA, el Clubdecuines i directora del programa Cuines de TV3.

Setena. Import i forma de pagament
S’instauren fins a un màxim de quatre beques per a la convocatòria 2016 -2017 dotades, cadascuna d’elles, amb 3.000 euros.
El pagament es farà, en dues fraccions, al centre docent o a l’entitat educadora acreditada que aculli o lideri el projecte becat. La primera fracció durant l’acte de lliurament de la beca (juny 2016). La segona fracció en el moment en què els beneficiaris de la beca presentin la memòria justificativa que demostri que han dut a terme el projecte (juliol 2017).

Vuitena. Obligacions del beneficiari
Els projectes que es beneficiïn d’una de les BEQUES EDUCAR MENJANT hauran de presentar una memòria justificativa de les activitats que han estat dutes a terme fins a la finalització del projecte i les despeses que han assumit en el marc del projecte (que ha de coincidir amb la finalització del curs escolar). Es tracta d’un requisit indispensable per percebre el segon termini de la beca.
Quan els beneficiaris de la beca EDUCAR MENJANT presentin el seu projecte en qualsevol àmbit públic, hauran de fer notar que han estat premiats amb una beca de la Fundació Jaume Casademont.
Els beneficiaris de la beca EDUCAR MENJANT hauran de presentar els seus projectes en un acte públic que organitzarà la Fundació Jaume Casademont.

Novena. Resolució de les concessions
La resolució de la concessió de les BEQUES EDUCAR MENJANT es farà pública a principis de juny de 2016.
El veredicte del jurat serà inapel·lable.
amics de la Fundació
Veure tots »