Girona, 23 de gener de 2017
www.fundaciojaumecasademont.cat

mida del text   -a  +a


 Bases


 


No hi ha beca convocada.


 


La beca està dotada amb 5.000 euros destinats de la següent manera:


 


                                        3.000 es dedicaran  l’edició de la publicació.


 


                2.000 per als autors de l’estudi


 


El 50% de la beca es farà efectiu al ser atorgada, i el 50% restant al presentar-se l'estudi acabat.


 


Poden presentar sol·licitud qualsevol persona física o jurídica.


 


 Es pot presentar el text en angles, castellà o català, però la publicació es farà en català. Els costos derivats de traducció es tindran en compte en la part de la dotació de la beca destinada a la publicació.


 


Cada sol·licitant només pot presentar un projecte en aquesta convocatòria.


 


Es pot presentar un avantprojecte o un projecte ja desenvolupat, en qualsevol cas la versió final ha d’estar finalitzada dins els terminis estipulats en les bases.


 


En el cas de ser un avantprojecte haurà de definir l’abast els objectius, l’abast de l’estudi, els mètodes de treball, i la seva temporalització, juntament amb el CV de l’investigador o investigadors


 


El temps límit per elaborar l'estudi un cop otorgada la beca és de dotze mesos.


 


El treball ha de ser inèdit i no haver estat publicat anteriorment en cap suport.


 


Conjuntament amb la documentació s’ha d’entregar el currículum de les persones que han realitzat l’estudi.


 


És imprescindible aportar bibliografia o fonts documentals.


 


La persona física o jurídica declara trobar-se en possessió dels drets de propietat intel·lectual de l’estudi, i assumeix qualsevol responsabilitat legal que es pugui derivar de l’incompliment d’aquesta normativa.. L’organització es reserva el dret a sol·licitar tota la documentació que sigui necessària per acreditar-ho.


 


Els autors dels treballs guanyadors accepten cedir els drets d’explotació per a la publicació del llibre i per a us promocional de la beca.


 


La sol·licitud s’ha de fer a la Fundació Jaume Casademont, a través del seu portal www.fundaciojaumecasademont.cat, a l'apartat titulat Beca Baròmetre de l’Empresa Familiar


 


Quan els treballs premiats es presentin en qualsevol altres àmbit públic, encara que sigui parcialment, hauran de fer constar que han estat premiats amb una de les Beques Baròmetre de l’Empresa Familiar.


  


La presentació de la documentació implica l’acceptació de les bases.


 


El veredicte del jurat és inapel·lable.


 


 


 Terminis


 


L'ANY 2012 NO HI HAURÀ CONVOCATÒRIA 


 

Organitzadors

Col·laboradorsamics de la Fundació
Veure tots »